အစိုးရသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာေေရးႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ | Myanmar News Agency

အစိုးရသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာေေရးႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

အစိုးရသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ၌ ယေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ရက္) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနျပ ဇယားအရ သိရသည္။

၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းသြားခဲ႔ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနျပဇယားတြင္

၂၀၁၁-၂၀၁၂ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၁၅၇၅.၅၃
၂၀၁၂-၂၀၁၃ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၁၇၄၆၂၅.၂၉
၂၀၁၃-၂၀၁၄ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၁၅၇၅၂.၂၆
၂၀၁၄-၂၀၁၅ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၀၆၉၂၁.၉၇
၂၀၁၅-၂၀၁၆ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၉၃၃၂၄၅.၅၆
၂၀၁၆-၂၀၁၇ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅၇၂၈၈၂.၁၀
၂၀၁၇-၂၀၁၈ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၇၃၃၁၁.၀၀ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေဖာ္ျပမႈကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ ့သတင္းအခ်က္အလက္ယူနစ္မွ စုစည္းတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

MUNA

 

Comments

comments

You May Also Like