အခန္းအက်ယ္အဝန္းအေပၚကို အေျခခံၿပီး မွန္ကန္တဲ့ ေလေအးေပးစက္၀ယ္မယ္

on

MUNA

ေလေအးေပးစက္ တစ္လံုး၀ယ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ အခန္း အက်ယ္ကို ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း အေအးဓါတ္ မေပးႏုိင္မယ့္ အဲယားကြန္းကို ၀ယ္မိရင္လည္း အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္သလို အခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ျမင့္ အဲယားကြန္းကို ၀ယ္မိရင္လည္း အေအးဓါတ္မ်ားေနလုိ႔ အၿမဲတမ္း အပူခ်ိန္ တင္ၿပီး ဖြင့္ေနရပါလိမ့္မယ္။

ဒါဟာ ေရရွည္မွာလည္း က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲယားကြန္းတစ္လံုးမွာ စြမ္းအင္စားလည္း သက္သာ၊ အေအးဓါတ္ ထုတ္လႊတ္ေပးႏုိ္င္မႈလည္း ေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးထားတတ္ၾကၿပီး သင့္ အေနနဲ႔ အဲယားကြန္း၀ယ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ အရင္ဆံုး စနစ္ တက် တြက္ခ်က္သင့္တဲ့ အခ်က္က British Thermal Unit ဆိုတဲ့ BTU အေၾကာင္းပါ။

အဲယားကြန္းေတြရဲ႕ အေအးဓါတ္ ထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္မႈႏႈန္းကို BTU နဲ႔ တိုင္းတာပါတယ္။ သင့္ အေနနဲ႔ တြက္ခ်က္ရမွာက မိမိ ထားရွိ အသံုးျပဳမယ့္ အခန္း အက်ယ္အ၀န္းကို တြက္ခ်က္ၿပီး တဖက္က အဲယားကြန္းရဲ႕ BTUနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ ၀ယ္ယူဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က အိပ္ခန္း တစ္ခန္းတည္း အတြက္ပဲ အဲယားကြန္းတစ္လံုး သီးသန္႔ တပ္ဆင္ပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း အိမ္ခန္း တစ္ခန္းလံုးစာ အဲယားကြန္းတစ္လံုးပဲ ထားရွိတာမိ်ဳးလည္း ေတြ႔ဖူးပါတယ္။

ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သင္သံုးမယ့္ အခန္း အက်ယ္အ၀န္းကို စတုရန္းေပ ရေအာင္ တြက္လိုက္ပါ။ ဥပမာ ၁၀ေပ ပတ္လည္ အိပ္ခန္းအတြက္ပဲ အဲယားကြန္းတစ္လံုး ထားရွိမယ္ ဆိုရင္ အဆိုပါ အိပ္ခန္းရဲ႕ စတုရန္းေပက ၁၀၀ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေပ ၂၀ ပတ္လည္ ဧည့္ခန္းမွာ အဲယားကြန္းတပ္ဆင္မယ္ ဆိုရင္ အဆုိ္ပါ ဧည့္ခန္းရဲ႕ စတုရန္းေပက ၄၀၀ ရွိလာမွာပါ။ ဒါက မိမိ သံုးမယ့္ အခန္းရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္းကို စတုရန္းေပး ဖြဲ႔တာပါ။

တဖက္မွာေတာ့ မွတ္သားထားရမယ့္ အခ်က္ေတြက မိမိရဲ႕ အခန္းက စတုရန္းေပ ၁၅၀ကေန ၃၅၀အၾကားပဲ ရွိမယ္ ဆိုရင္ BTU ၅၀၀၀ ကေန ၈၀၀၀ အတြင္းရွိ အဲယားကြန္းကို ၀ယ္သံုးရင္ အဆင္ေျပပါတယ္၊ မိမိ အခန္းက စတုရန္းေပ ၃၅၀ကေန ၅၅၀အတြင္း ရွိမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ BTU ၈၀၀၀ကေန ၁၂၀၀၀အတြင္းရွိ အဲယားကြန္းကို သံုးပါ။ မိမိ အခန္းက အက်ယ္အ၀န္း ၅၅၀ကေန ၁၀၅၀ စတုရန္းေပ ရွိမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ BTU ၁၂၀၀၀ ကေန ၁၈၅၀၀ အတြင္းရွိ စနစ္ကို ထည့္ပါ။ အခန္းအက်ယ္အ၀န္း ၁၀၅၀ ကေန ၁၆၀၀ စတုရန္းေပဆိုရင္ေတာ့ BTU ၁၈၅၀၀ကေန ၂၅၀၀၀အတြင္းရွိ အဲယားကြန္းကို ထည့္သင့္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ၁၆၀၀ စတုရန္းေပထက္ ပိုမို က်ယ္၀န္းတဲ့ အခန္းဆိုရင္ေတာ့ ဥပမာ ၂၀၀၀ စတုရန္းေပ အက်ယ္ရွိတဲ့ အခန္းအတြက္ဆိုရင္ BTU ၁၈၅၀၀ရွိတဲ့ အဲယားကြန္း ၂လံုးကို ထည့္လုိ႔ ရပါတယ္။

အထက္က ႏႈန္းထားေတြနဲ႔ မိမိရဲ႕ အခန္းအက်ယ္အ၀န္း မ်ားေနသည့္တိုင္ေအာင္ ၁လံုး၊ ၂လံုးကေန လိုအပ္သလို ထည့္သြင္းႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

ေစ်းကြက္အတြင္းမွာေတာ့ ေလေအးျဖန္႔က်က္ႏုိင္မႈ၊ စိုထိုင္းဆ၊ အဲယားကြန္းစနစ္ သန္႔ရွင္းႏုိင္မႈ လြယ္ကူျခင္း၊ အရည္အေသြး၊ ေရရွည္စိတ္ခ်ရမႈနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းေတြကို ၾကည့္ၿပီး အဲယားကြန္းတစ္လံုးကို အမွတ္ေပး ေရြးခ်ယ္နုိင္ပါတယ္။

လက္ရွိ စနစ္ တစ္ခုလံုး အဖက္ဖက္က သင့္တင့္ ေကာင္္းမြန္တဲ့ အဲယားကြန္းဆိုရင္ LG LW6017R လို ေမာ္ဒယ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ အသံဆူညံမႈနည္းတယ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းတယ္၊ ေမာ္ဒယ္က BTU ၆၀၀၀ေလာက္ ထုတ္ေပးႏုိင္တယ္၊ LGက စတုရန္းေပ ၂၆၀စာထိေအာင္ သံုးႏို္င္တယ္လုိ႔ ဆိုထားပါတယ္။ ေလေအးေပးႏႈန္းကို ျမန္ႏႈန္း ၃ခု ေရြးၿပီး သံုးႏုိင္တာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ျမန္ျမန္ေအးခ်င္ရင္လည္း ရတယ္၊ ပံုမွန္ေလး ေအးေနခ်င္ရင္လည္း ရႏုိင္တဲ့ အေနအထားပါ။ လွ်ပ္စစ္စားလည္း သက္သာေကာင္းမြန္ပါတယ္။ မိမိ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ စနစ္ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္လည္း က်န္းမာေရး အတြက္လည္း ကိုက္ညီ၊ ကုန္က်စရိတ္လည္း အပုိ မလိုႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

By – KKS / MUNA
Ref: businessinsider.com

Comments

comments