စစ္ကိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းလုံးဝမေမးသည့္အမတ္ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေျပာ

on

ဇြန္ ၁၄

 

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း  ၂ ႏွစ္ခဲြေက်ာ္၊ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၁၄ ႀကိမ္ၿပီးခဲ႔သည္တုိင္ ေမးခြန္း တစ္ခုမွ မေမးေသးသည္႔ကိုယ္စားလွယ္ရွိေနသည္႔အတြက္ ေဒသႏွင့္ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးျပဳေသာ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

 

ဒုတိယအႀကိမ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ေမလ ၂၁ ရက္က စတင္က်င္းပခဲ႔၍ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆုံးျခင္းေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့သည္။

 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈတြင္ ေမးခြန္း ၂၀ ခုအထက္ ေမး ျမန္းသူ ၉ ဦး၊ ၅ ခုေအာက္ေမးျမန္းသူ ၁၈ ဦးႏွင့္ လံုးဝေမးျမန္းျခင္း မရွိေသးသူ ၁ ဦးရွိၿပီး ေမးခြန္း ေမးျမန္းျခင္းနည္းေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လာမည္႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဒသအက်ိဳးျပဳ၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းၾကရန္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ ႒ ဦးသန္းက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

“လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြ က်င္းပေနတာက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ေမးခြန္းေတြ။ အဆိုေတြ၊ ဥပေဒေတြကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့အတြက္ က်င္းပေနရတာျဖစ္တယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တာဝန္ေတြကို ပိုမို ႀကိဳးစား အားထုတ္ဖို႔လုိတယ္” ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကေျပာသည္။

 

ယခု ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ၿပီးစီးခဲ႔သည္႔ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ က်င္းပရက္ စုစုေပါင္း ၁၆ ရက္ရွိခဲ့ၿပီး  တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉ ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၀၀ ခု၊ ၾကယ္ ပြင့္မျပေမးခြန္း ၄၁ ခု၊ အဆို ၅ ခုတို႔ကို ေမးခြန္းအဆိုစိစစ္ေရးအဖြဲ႔မွ စီစစ္ၿပီးၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၉၈ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ၄၃ ခု၊ အဆို ၂ ခုတုိ႔ကို တင္သြင္းေမးျမန္းခြင့္ျပဳခဲ႔သည္ဟုဆုိသည္။

 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉ ဦး၏ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္း ၂၂ ခု၊ က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္း ၆ခု၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္း ၁၁ ခု၊ လမ္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးခြန္း ၃၆ ခု၊ တံတားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္း၅ ခု၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာေမးခြန္း ၁၅ ခု၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္ ၁၁ ခု၊ ကမ္းၿပိဳႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမး ခြန္း ၈ ခု၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ဆုိင္ရာ ၃ခု၊ စည္ပင္အေရး  ၉ ခု၊ ေရရရွိေရး ၂ ခု၊ ခရိုင္၊ေက်း ရြာနယ္ နမိတ္ ၂ ခု၊ စီမံ၊ဘ႑ာဆုိင္ရာ ၃ခု၊လူမႈကိစၥ၊လူဝင္မႈ ၂ခု၊ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ၄ခု၊ စာ ၾကည့္တိုက္ ၁ ခုႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး ၁ ခုတို႔ကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစိုးရအဖဲြ႔ႏွင့္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားမွတင္သြင္းသည္႔ အစီရင္ခံစာ ၁၃ ခုအား လႊတ္ေတာ္၌ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ရခဲ႔ၿပီးဥပေဒခ်ဳပ္အဖြဲ႔မွ တင္သြင္းသည္႔အစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ မႈ ရွိ ခဲ႔သည္႔အတြက္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာ ရံႈးနိမ့္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္မွတ္တမ္းတင္ခြင့္မရခဲ႔ဟုဆုိသည္။

 

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၂ ႏွစ္ခဲြကာလသက္တမ္းအတြင္း ပံုမွန္ အစည္း အ ေဝး ၁၄ ႀကိမ္၊ အထူးအစည္းအေဝး ၁ ႀကိမ္၊ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ၂ ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ၁၇ ႀကိမ္ ထိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေပါင္း ၇၉၈ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ၃၂၇ ခု၊ အဆို ၂၁ ခုတုိ႔ကို ေမးျမန္း တင္သြင္း ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အဆို ၁၇ ခုကို အတည္ျပဳႏုိင္ ခဲ႔သည္ ဟုဆုိသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ ၁၀၀ ရွိၿပီး တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ (၂၅) ဦး၊ ရွမ္းနီကုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ၆၉ ေယာက္ရွိသည္ဟုသိရသည္။

By – ေရႊေက်ာင္းသား
MUNA

(Unicode)

ဇွန် ၁၄

 

လွှတ်တော်သက်တမ်း  ၂ နှစ်ခွဲကျော်၊ လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၄ ကြိမ်ပြီးခဲ့သည်တိုင် မေးခွန်း တစ်ခုမှ မမေးသေးသည့်ကိုယ်စားလှယ်ရှိနေသည့်အတွက် ဒေသနှင့်ပြည်သူများအကျိုးပြုသော မေးခွန်းမေးမြန်းရန် တိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တိုက်တွန်းလိုက်သည်။

 

ဒုတိယအကြိမ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၁၄ ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို မေလ ၂၁ ရက်က စတင်ကျင်းပခဲ့၍ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးခြင်းကြောင့် ရပ်နားခဲ့သည်။

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် မေးခွန်းမေးမြန်းမှုတွင် မေးခွန်း ၂၀ ခုအထက် မေး မြန်းသူ ၉ ဦး၊ ၅ ခုအောက်မေးမြန်းသူ ၁၈ ဦးနှင့် လုံးဝမေးမြန်းခြင်း မရှိသေးသူ ၁ ဦးရှိပြီး မေးခွန်း မေးမြန်းခြင်းနည်းသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား လာမည့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင် ဒေသအကျိုးပြု၊ ပြည်သူ့အကျိုးပြုမေးခွန်းများ မေးမြန်းကြရန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္က ဋ္ဌ ဦးသန်းက သတိပေးပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

 

“လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပနေတာက ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် မေးခွန်းတွေ။ အဆိုတွေ၊ ဥပဒေတွေကို မေးမြန်းဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်လိုတဲ့အတွက် ကျင်းပနေရတာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့ ဆောင်ရွက်ရမယ့် တာဝန်တွေကို ပိုမို ကြိုးစား အားထုတ်ဖို့လိုတယ်” ဟုလည်း လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကပြောသည်။

 

ယခု နောက်ဆုံးအကြိမ်ပြီးစီးခဲ့သည့် ၁၄ ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကျင်းပရက် စုစုပေါင်း ၁၆ ရက်ရှိခဲ့ပြီး  တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၉ ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း ၁၀၀ ခု၊ ကြယ် ပွင့်မပြမေးခွန်း ၄၁ ခု၊ အဆို ၅ ခုတို့ကို မေးခွန်းအဆိုစိစစ်ရေးအဖွဲ့မှ စီစစ်ပြီးကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း ၉၈ ခု၊ ကြယ်ပွင့်မပြ ၄၃ ခု၊ အဆို ၂ ခုတို့ကို တင်သွင်းမေးမြန်းခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၉ ဦး၏ မေးခွန်းများတွင် ပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မေးခွန်း ၂၂ ခု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မေးခွန်း ၆ခု၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်း ၁၁ ခု၊ လမ်း နှင့် ပတ်သက်သောမေးခွန်း ၃၆ ခု၊ တံတားနှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်း၅ ခု၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက် သောမေးခွန်း ၁၅ ခု၊ ဆည်မြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန် ၁၁ ခု၊ ကမ်းပြိုနှင့် ပတ်သက်သော မေး ခွန်း ၈ ခု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆိုင်ရာ ၃ခု၊ စည်ပင်အရေး  ၉ ခု၊ ရေရရှိရေး ၂ ခု၊ ခရိုင်၊ကျေး ရွာနယ် နမိတ် ၂ ခု၊ စီမံ၊ဘဏ္ဍာဆိုင်ရာ ၃ခု၊လူမှုကိစ္စ၊လူဝင်မှု ၂ခု၊ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ၄ခု၊ စာ ကြည့်တိုက် ၁ ခုနှင့် ဥပဒေပြုရေး ၁ ခုတို့ကို မေးမြန်းခဲ့ကြသည်။

ထို့အပြင် အစိုးရအဖွဲ့နှင့်ရေးရာကော်မတီများမှတင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ ၁၃ ခုအား လွှတ်တော်၌ မှတ်တမ်းတင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးဥပဒေချုပ်အဖွဲ့မှ တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာအား လွှတ်တော်တွင် ကန့်ကွက် မှု ရှိ ခဲ့သည့်အတွက် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်းကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ခွင့်မရခဲ့ဟုဆိုသည်။

 

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၂ နှစ်ခွဲကာလသက်တမ်းအတွင်း ပုံမှန် အစည်း အ ဝေး ၁၄ ကြိမ်၊ အထူးအစည်းအဝေး ၁ ကြိမ်၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ၂ ကြိမ် စုစုပေါင်း ၁၇ ကြိမ် ထိ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းပေါင်း ၇၉၈ ခု၊ ကြယ်ပွင့်မပြ၃၂၇ ခု၊ အဆို ၂၁ ခုတို့ကို မေးမြန်း တင်သွင်း နိုင်ခဲ့ပြီး အဆို ၁၇ ခုကို အတည်ပြုနိုင် ခဲ့သည် ဟုဆိုသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ ၁၀၀ ရှိပြီး တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် (၂၅) ဦး၊ ရှမ်းနီကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦး၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦး နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ် ၆၉ ယောက်ရှိသည်ဟုသိရသည်။

By – ရွှေကျောင်းသား
MUNA

Comments

comments